Synmind Projecten

Hieronder vindt u voorbeelden van typische Synmind projecten waarin één of meer voordelen van Synmind naar voren kwamen.

 

Ernst & Young/Provincie Noord Brabant

De provincie wilde nieuwe afspraken maken met (gesubsidieerde) maatschappelijke organisaties over samenwerking en prestaties. E&Y voerde regie over totstandkoming van deze contracten en Synmind werd ingezet bij discussie met de maatschappelijke organisaties. Dit gaf iedere organisatie de mogelijkheid op inhoud met de provincie in gesprek te gaan en gaf de provincie inzicht in wensen, mogelijkheden en knelpunten.

Ministerie van Buitenlandse Zaken / Ontwikkelingssamenwerking

Synmind werd ingezet bij een Internationale raadpleging van partners uit 16 landen van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het ging om het onderwerp ‘capaciteitsontwikkeling’ en de wijze waarop dit gemeten kan worden, rekening houdend met het perspectief van ‘zuidelijke’ landen.

Advocatenkantoor

In het kader van een ‘cultuurprogramma’ konden alle (400) medewerkers deelnemen aan een sessie over een aantal aspecten van werken bij dit kantoor. Resultaat: duidelijke conclusies over een aantal aspecten van vooral de interne communicatie.

Landelijk Ondersteuningscentrum Cliëntenraden

Voor het LOC organiseerde Synmind een raadpleging van de achterban (consultatie) wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg. Resultaat: een gewogen oordeel over de conceptwet, direct vanuit het veld.
Yvonne van Gilse, directeur LOC: “Voor LOC zelf was de raadpleging uitermate vruchtbaar, omdat deze meer zicht gaf op de uitwerking van wetteksten in de dagelijkse praktijk van hen die hen aangaat. Die zeer directe input is op geen enkele andere wijze te verkrijgen dan via raadplegen van diegenen die met de wetsbepalingen te maken hebben in dit geval bij uitvoering van werkzaamheden in het kader van medezeggenschap van burgers.”

Prinses Beatrix Fonds

Raadpleging achterban zes aangesloten patiëntenverenigingen over Wet cliëntenrecht zorg.
De resultaten van de raadpleging zijn aangeboden aan de minister van VWS.

PGO support (uitvoeringsorganisatie NPCF/CG-raad/CSO)

Bij de start van PGO support is een discussie gehouden met de aangesloten ouderen- en patiëntenverenigingen (160) over het beoogde dienstenpakket en andere ondersteuning.
Synmind faciliteerde de discussie. Resultaat: duidelijk inzicht in behoeften van de diverse organisaties. Een aantal ideeën is daarom ook vervallen.

Orde van Medisch Specialisten

Ondersteuning bij ontwikkeling van diverse richtlijnen waaronder een conceptrichtlijn voor preoperatief proces. Deze werd via Synmind met 25 veldpartijen beoordeeld.
Van dit project werd een poster gemaakt voor een wetenschappelijk congres over richtlijnontwikkeling - klik hier voor pdf
Uit de postertekst: "Synmind made it possible to structure the consensus process. The substantiation of the recommendations is more thorough and transparent than when based on minutes of live meetings, because all arguments are saved. Other advantages include the fact that all opinions are heard and that members can participate from any place and at any time, which makes Synmind an efficient tool".

Pharma Innovatieplatform

Dialoog met 25 expert uit zeer verschillende geledingen van de zorg over de positie van de apotheker in de eerste lijn.

CPME (European Standing Committee of Doctors)

Synmind werd ingezet bij een internationale consultatie 27 artsenkoepels over paper van de Europese Cie. De resultaten werden door de Executive Board gebruikt voor definitieve standpuntbepaling.
Door de inzet van Synmind werd een vergaderronde in Brussel overgeslagen, met bijbehorende besparingen van (reis)tijd en vlieg- en vergaderkosten.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (i.s.m. LCGW en NJI)

De RMO publiceerde een jaar geleden het advies over omgaan met hangjongeren ‘Tussen flaneren en schofferen’. Synmind stelde voor discussies te voeren met bestuurders, gemeenteambtenaren, politie-agenten, maatschappelijk werkers, jongeren over de aanbevelingen van de RMO. Op deze manier konden de aanbeveling direct door het veld met elkaar worden besproken. In plaats van vergeten te worden in een rapport. Op basis van de discussies is een vervolgpublicatie verschenen.

Metaal Recycling Federatie

Voor de MRF organiseerden wij een ledenraadpleging ter voorbereiding van het schrijven en nieuw beleidsplan door het bestuur. Na de raadpleging werden deze resultaten meegenomen in een Synmind-sessie voor het bestuur. De Synmind-sessie diende als voorbereiding voor een hei-dag.

Beoordeling consultatiedocumenten door de Associatie Nederlandse Tandartsen

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) heeft Synmind ingezet bij het raadplegen van de leden en het bestuur om zo een eensgezind antwoord te kunnen geven op twee consultatiedocumenten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Onderwerp: de toekomst en bekostiging van de mondzorg. Via een sessie met Synmind zijn meningen en argumenten verzameld om het standpunt en reactie van de ANT te formuleren.

Evaluatie Economische Structuurvisie Drechtsteden

Ondernemers in de Drechtsteden hebben te maken met de Economische Structuurvisie voor hun regio. De Kamer van Koophandel wil de visie met de ondernemers evalueren. Wat vinden zij er eigenlijk van? Hoe belangrijk is deze Structuurvisie daadwerkelijk voor hen? Wat zijn zo de pijnpunten? Via Synmind konden ondernemers uit tien steden reageren en kennis nemen van elkaars mening. De evaluatie wordt nu afgerond.

Toekomstvisie Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Synmind ondersteunde het adviesbureau De Praktijk bij het inventariseren en bediscussiëren van de toekomstvisie van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Op basis van individuele interviews zijn enkele belangrijke kwesties komen bovendrijven. Deze zijn vervolgens in een Synmind-sessie met medisch specialisten, leidinggevenden, staf en RvB verdiept. Belangrijke verschillen van mening kwamen met argumenten onderbouwd naar voren.

LOC-LPR: Wel of niet overgaan naar een modulair dienstenaanbod?

Wel of niet overgaan naar een modulair dienstenaanbod voor cliëntenraden? Dat was de centrale vraag van de LOC-LPR (Landelijke Organisatie Clientenraden). Een behoorlijke verandering, die wel door de organisatie moet worden gedragen. Er bleken vele vormen denkbaar. De voorbereiding is door Synmind binnen 2 weken gedaan en gaf veel input om het beleid verder vorm te geven.

Fusie Mesos en Antonius ziekenhuizen

36 neurologen en internisten wisselden via Synmind meningen en argumenten uit over de invloed van een fusie tussen de Mesos en Antonius ziekenhuizen. De discussie leidde tot vele onverwachte en waardevolle inzichten over mogelijke gevolgen van deze fusie.

Programma van eisen voor een nieuwe kliniek

27 vertegenwoordigers van zowel de medische staf als het ziekenhuismanagement gebruikten Synmind bij de ontwikkeling van een visie, de missie en eisen in verband met nieuwe vestiging in Woerden van de St. Maartenskliniek. Door de inzet van Synmind kon de tijd voor het opstellen van het programma van eisen zeker met de helft worden verkort.

Herbestemming van de luchtbasis Twente

21 vertegenwoordigers van diverse belangengroepen wisselde via Synmind meningen uit over alternatieve bestemmingen voor de recentelijk gesloten luchtbasis Twente. De discussie richtte zich op het (relatieve) belang van verschillende aspecten (zoals ecologie, economie, landbouw) en de haalbaarheid van diverse bestemmingsmogelijkheden (zoals een commercieel vliegveld, een natuurpark, huisvesting). Synmind werd succesvol ingezet bij de voorbereiding van een belangrijke fysieke bijeenkomst met alle belangengroepen. De inzet van Synmind leidde tot doorbraken in een discussie die reeds geruime tijd vast zat.

Invloed van nieuwe Europese regelgeving op het beleid van Rijkswaterstaat

Stafmedewerkers van verschillende afdelingen van Rijkswaterstaat gebruikten Synmind voorafgaande en tijdens een plenaire discussie over de gevolgen van nieuwe Europese regelgeving op het beleid en de werkzaamheden. In zeer korte tijd (anderhalve week!) gaven 13 deelnemers zeer waardevolle meningen. Het was de eerste sessie waarbij Synmind succesvol werd ingezet om conclusies van een internetdiscussie te bespreken in een fysieke vergadering.

Subsidiebeleid voor vrijwilligersorganisaties in de gemeente Landgraaf

Vertegenwoordigers van 65 vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Landgraaf wisselden met Synmind meningen uit over verschillende aspecten van het subsidiebeleid. De deelnemers waren verdeeld over drie panels die stonden voor de sportverenigingen, de culturele verenigingen en een combinatie van maatschappelijke en kerkelijke organisaties. De sessie was vooral om twee redenen bijzonder. In de eerste plaats vanwege het grote aantal opinies en argumenten (precies 1000!) waarvan er vele zowel zeer verassend als nuttig bleken voor het gemeentebestuur. Bovendien bleek Synmind aanleiding te geven tot spontane “fysieke” discussies binnen de deelnemende verenigingen.

Ga naar boven